JURIDISCHE INFORMATIE

Bedankt voor je bezoek aan onze website www.lesfondusdelaraclette.be.

In overeenstemming met artikel 6 van Wet 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, vindt u hieronder informatie over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht op onze site, evenals ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens, dat wij u verzoeken aandachtig te lezen.

Door onze site te bezoeken, accepteert u de verschillende disclaimers hieronder.

1. ALGEMENE INFORMATIE

  • Uitgever website: FDR Sint-Katelijne 
  • Maatschappelijke zetel: 9 Joseph Ruttenlaan 1150 Brussel
  • Schepper website: Agence Fruiteo
  • Hosting: OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.
  • Intellectuele eigendom: FDR Holding SAS

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

Het gebruik van de website www.lesfondusdelaraclette.be impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de website www.breakfastinamerica.sont wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. www.breakfastinamerica.fr kan echter besluiten om de site te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval zij zal trachten gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en tijdstippen van de interventie. De website www.lesfondusdelaraclette.be wordt regelmatig bijgewerkt door FDR Holding SAS. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te controleren.

3. BESCHRIJVING VAN GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de website www.lesfondusdelaraclette.be is het verschaffen van informatie over de gehele keten van Breakfast in America restaurants. FDR Holding spant zich in om de informatie op de website www.lesfondusdelaraclette.be zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit haar schuld is of de schuld van derde partners die de informatie verstrekken. Alle informatie op de website www.lesfondusdelaraclette.be wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.lesfondusdelaraclette.be niet uitputtend. Ze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die werden aangebracht sinds ze online werd gezet.

4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur met een up-to-date browser van de laatste generatie.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NAMAAK

FDR Holding is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, pictogrammen, geluiden en software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van FDR Holding. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen op de site zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

6. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

FDR Sainte Catherine, uitgever van de site, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site www.breakfastinamerica.fr, als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of als gevolg van het optreden van een bug of incompatibiliteit. FDR Sainte Catherine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals zakelijke of opportuniteitsschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.breakfastinamerica.fr. Interactieve gebieden zijn beschikbaar voor gebruikers (contact, pers, franchise ...). FDR Sainte Catherine behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de geldende wetgeving in Frankrijk, met name bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt FDR Sainte Catherine zich ook het recht voor om de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7. BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1 Beheer van persoonlijke gegevens.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt www.lesfondusdelaraclette.be zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het haar verantwoordelijkheid om de doeleinden van haar gegevensverwerking vast te stellen, om haar prospects en klanten, vanaf het moment dat hun toestemming is verzameld, te voorzien van volledige informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een nauwkeurig register van de verwerking bij te houden. Wanneer www.lesfondusdelaraclette.be Persoonsgegevens verwerkt, neemt www.lesfondusdelaraclette.be alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor www.lesfondusdelaraclette.be ze verwerkt.

 

7.2 Doel van de verzamelde gegevens.

www.lesfondusdelaraclette.be kan sommige of alle van de volgende gegevens verwerken:

  • om browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
  • om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: hardware gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht), enz.
  • om het browsen op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
  • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op www.lesfondusdelaraclette.fr e-mailadres
  • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

www.lesfondusdelaraclette.be verkoopt uw persoonlijke gegevens niet. Deze worden daarom alleen gebruikt waar nodig of voor statistische en analysedoeleinden.

8. HYPERLINKS EN COOKIES

‍De website www.lesfondusdelaraclette.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van FDR Holding zijn opgezet. www.lesfondusdelaraclette.fr is echter niet in staat de inhoud van de op deze wijze bezochte sites te controleren en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande. Browsen op www.lesfondusdelaraclette.fr kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om later surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten. Als u weigert een cookie te installeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

- Internet Explorer: tabblad Extra/internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

- In Netscape: tabblad Bewerken/Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies deactiveren. Bevestig met Ok.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.lesfondusdelaraclette.be is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd.

nl_BEDutch